ชื่อผลงาน:
ศิลปิน: ไสว ชินวงศ์
ติดตั้งเมื่อ:
หอพักนักศึกษาหญิง (Women's Dormitory)
ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล้กเพื่อเป็นหอพักนักศึกษาสูง 4-5 ชั้น จำนวน 228 ห้อง และห้องพักบุคลากรจำนวน 28 ห้อง
มูลค่าก่อสร้างโครงการ: 161,500,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 540 วัน (18 สิงหาคม 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2553)
ผู้ออกแบบ: บริษัท โปร อีแอนด์เอ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
ผู้ดำเนินการ: บริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี้ จำกัด
หอพักนักศึกษาชาย (Men's Dormitory)
ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล้กเพื่อเป็นหอพักนักศึกษาสูง 3-4 ชั้น จำนวน 125 ห้อง และห้องพักบุคลากรจำนวน 12 ห้อง
มูลค่าก่อสร้างโครงการ: 84,000,000.00 บาท (28 มกราคม 2552 - 23 เมษายน 2553)
ระยะเวลาดำเนินการ: 450 วัน
ผู้ออกแบบ: บริษัท โปร อีแอนด์เอ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)
ผู้ดำเนินการ: บริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี้ จำกัด
 
ศรีสังวาลย์ (Srisangwal): (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงอาคารเรียนเดิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยศิลป์
มูลค่าโครงการ: 7,194,657.86 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 180 วัน (26 มีนาคม - 27 กันยายน 2551)
ผู้ออกแบบ: อ.ภาณุมาส ภักดี สสถ.1997
ผู้ดำเนินการ: หจก.เชียงใหม่ เอ็ม เอ็น คอนสตัคชั่น
ศรีสังวาลย์ (Srisangwal) ส่วนห้องอัดเสียง ห้องซ้อม และห้องแสดงดนตร: (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงอาคารเรียนเดิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยศิลป์
มูลค่าโครงการ: 4,970,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 90 วัน (20 ตุลาคม 2551 - 18 มกราคม 2552)
ผู้ออกแบบ: อ.ภาณุมาส ภักดี สสถ.1997
ผู้ดำเนินการ: บริษัท เชียงใหม่เพิ่มพูนทีควูด จำกัด
วจนาคาร (Vajanakarn): (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น เพื่อใช้ในการดำเนินการของสถาบันภาษาศาสตร์
มูลค่าโครงการ: 4,380,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 199 วัน (15 มีนาคม - 30 กันยายน 2551)
ผู้ออกแบบ: อ.ภาณุมาส ภักดี สสถ.1997
ผู้ดำเนินการ: หจก.ประดิษฐ์ก่อสร้าง
 
ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ 3 (Pharmaceutical Laboratory 3): (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคารชุมพาบาลเป็นห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ความจุ 100 ที่นั่ง
มูลค่าโครงการ: 2,730,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 140 วัน (26 มีนาคม - 15 กันยายน 2551)
ผู้ออกแบบ: ได้รับบริจาคแบบจากบริษัท เซ็ท จำกัด/สำนักงานวางแผนระบบกายภาพ
ผู้ดำเนินการ: บริษัท เชียงใหม่ เพิ่มพูน ทีค วูดส์ จำกัด
ศูนย์อาหารมานา (Manna Food Center): (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงอาคารโรงอาหารเดิมด้านทิศใต้เป็นศูนย์อาหารขนาด 200 ที่นั่ง พร้อมร้านจำหน่ายอาหารจำนวน 8 ร้าน
มูลค่าโครงการ: 2,881,910.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 178 วัน (7 พฤษภาคม - 18 ธันวาคม 2551)
ผู้ออกแบบ: คุณยิ่งพันธ์ ตรีประลำ ภสถ.10192
ผู้ดำเนินการ: หจก.เชียงใหม่ เอส เอ เอ็ม คอนสตรั่คชั่น/คุณเกตุ บัญชา
เภสัชสถาน (Payap University Pharmacy)
ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มูลค่าโครงการ: 4,950,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 180 วัน (1 ตุลาคม 2551 - 30 มีนาคม 2552)
ผู้ออกแบบ: คุณยิ่งพันธ์ ตรีประลำ ภสถ.10192
ผู้ดำเนินการ: หจก.พายัพ คอนสตรัคชั่น
ศูนย์บริการนักศึกษา (Student Service Center): อยู่ระหว่างการออกแบบ
ผู้ออกแบบ: อ.ภาณุมาส ภักดี สสถ.1997
 
ศาลาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร: (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ก่อสร้างศาลาคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 1 ชั้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
มูลค่าโครงการ: 350,000.00 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ: 90 วัน (15 กันยายน - 14 ธันวาคม 2551)
ผู้ออกแบบ: คุณนนทิวัฒน์ จิตต์จำนงค์
ผู้ดำเนินการ: คุณสุเทพ ใจยา
ปรับปรุงสนามกีฬา: (แล้วเสร็จ)
ลักษณะโครงการ: ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลเดิมและสร้างสนามฟุตซอล แบดมินตันและตะกร้อม
มูลค่าโครงการ: 1,950,000.00
ระยะเวลาดำเนินการ: 90 วัน (1 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2551)
ผู้ออกแบบ: ได้รับบริจาคแบบจากคุณยิ่งพันธ์ ตรีประลำ ภสถ.10192/สำนักงานวางแผนระบบกายภาพ
ผู้ดำเนินการ: หจก.ประดิษฐ์ก่อสร้าง
งานจัดการพลังงาน
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ
- โครงการหลอดไฟประหยัดพลังงาน T5 อาคารศรีสังวาลย์
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารศรีสังวาลย์/วจนาคาร
- งานปรับแนวสายส่งไฟฟ้า
- โครงการศึกษาพลังงานทางเลือก
งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม
- จัดทำป้ายชื่ออาคาร/ชื่อห้อง/ชื่อบุคลากร/บอกทาง ฯลฯ
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม
- งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
- โครงการเก้าอี้กระดาษร่วมกับ SCG Paper

บุคลากรสำนักงานวางแผนระบบกายภาพศึกษาดูงาน Singapore Management University นิทรรศการ Cityscape Asia และ เยี่ยมชมอาคารอนุรักษ์พลังงาน Changi Airport Terminal 3
พิธีเปิดโครงการกำจัดขยะมีพิษ "หลอดฟลูออเรสเซนต์" ด้วยมือเรา วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพรับมอบเก้าอี้กระดาษจากบริษัท SCG Paper
แจ้งความประกวดราคา
NA
สืบราคา
NA

copyright © 2009
Campus Planning Office
Payap University

Nehemiah Building, Room 207-8
Payap University-Main Campus
Super Highway (Chiang Mai-Lampang) Road, Muang, Chiang Mai 50000 Thailand
T: +66 (0) 5385-1478 ext. 7701-4 E: cpo@payap.ac.th